Transport:
Honorowane jest polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Wymagane jest posiadanie ?zielonej karty?. Władze graniczne dokonują w paszporcie adnotacji odno?nie samochodu. Zobowiązuje to podróżnego do wyjazdu tym samym pojazdem. Wyjazd innym pojazdem niż się przyjechało traktowany jest jako próba dokonania nielegalnego importu pojazdu. Należy zwracać uwagę, aby potwierdzenie własno?ci pojazdu przy wjeYdzie nie zostało odnotowane w paszporcie pasażera. Nie wolno udostępniać swojego pojazdu obywatelowi bułgarskiemu, jak również nie wolno kierować pojazdem należącym do obywatela bułgarskiego, chyba że posiada się notarialnie po?wiadczone pełnomocnictwo bułgarskiego wła?ciciela.
Opłaty drogowe:
- za wjazd samochodem osobowym (10 USD),
- za przejazd autostradą pobierana jest w punkcie kontroli granicznej przy wjeYdzie. Je?li zostanie stwierdzone, że przejazd został dokonany inną trasą niż ta, za którą wniesiono opłatę, kierowca winien jest wnie?ć różnicę należnej faktycznie opłaty.
 

Wiza oraz inne dokumenty:
Obywatele polscy legitymujący się ważnymi dokumentami podróży mogą przebywać w Bułgarii bez wizy do 30 dni. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy dłużej niż deklarowany czas pobytu. Zezwoleń na przedłużenie pobytu udzielają obwodowe biura paszportowe MSW. Honorowana jest procedura prolongaty paszportu w polskich urzędach konsularnych poprzez wydanie nowego paszportu lub paszportu blankietowego. W takim przypadku anulowany paszport, na podstawie którego nastąpił wjazd, przedstawia się wraz z nowym paszportem w biurze paszportowym MSW.
Nie ma obowiązku posiadania biletu powrotnego. Należy natomiast posiadać niezbędne ?rodki finansowe na utrzymanie. Istnieje obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Tury?ci przejeżdżający tranzytem mogą przebywać przez 24 godziny bez meldunku. W przypadku pobytu w domu prywatnym, hotelu pracowniczym lub studenckim zameldowania dokonuje się w lokalnym urzędzie paszportowym MSW. Meldunek w hotelu zostaje potwierdzony na miejscu. Na granicy wręczane są karty statystyczne (odbierane przy wyjeYdzie). Na kartach tych musi być potwierdzone zameldowanie. Brak meldunku jest karany grzywną w wysoko?ci do 100 USD (wg nowych przepisów grzywny będą kilkakrotnie wyższe).

Cło:
Bezcłowo można wwozić i wywozić artykuły do łącznej warto?ci 100 USD. Przy wwozie i wywozie waluty w wysoko?ci do 1000 USD i kosztowno?ci w ilo?ci zwyczajowo przyjętej nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. W każdym innym przypadku należy wypełnić deklarację celną, która jest przy wyjeYdzie traktowana jako Yródło pochodzenia waluty lub kosztowno?ci. Zabroniony jest wwóz towarów w ilo?ciach handlowych, nawet w ramach limitu 100 dolarowego.
 

Polskie przedstawicielstwa:
Ambasada RP
ul. Chan Krum 46, 1000 Sofia
tel. (0-03592) 987-26-10, 987-26-60, 988-51-81
fax 987-29-3 BG
e-mail: polamba@internet-bg.net
Wydział Konsularny
adres - j.w.; tel. 981-85-45; fax 986-78-90
e-mail: polconsul@internet-bg.net
Konsulat Generalny RP w Warnie
ul. Sławiańska 18, 9000 Warna
tel. (0-0 359 52) 60-92-12, 13
(0-0 359 52) fax 60-92-11
e-mail: conplvar@techno-link.com