Konkurs na stanowisko adiunkta w Obserwatorium Astronomicznym UAM

wpis w: Bez kategorii | 0

PROREKTOR
KIERUJĄCY SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ
NAUK ŚCISŁYCH
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

OGŁASZA

KONKURS

na stanowisko adiunkta

na Wydziale Fizyki

Podstawowe informacje

 1. Nr referencyjny konkursu: konkurs_68_FIZ_adiunkt_1_2021
 2. Dyscyplina naukowa: astronomia
 3. Wymiar czasu pracy i liczba godzin pracy w tygodniu w zadaniowym systemie czasu pracy:
  pełny etat 40 godzin w tygodniu w zadaniowym systemie czasu pracy
 4. Podstawa nawiązania stosunku pracy i przewidywany czas zatrudnienia:
  umowa o pracę na czas określony na 2 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 5. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1.02.2022
 6. Miejsce wykonywania pracy: Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Słoneczna 36, 60-286 Poznań
 7. Termin, forma i miejsce złożenia aplikacji:
  dokumenty należy złożyć elektronicznie na adres dziekfiz@amu.edu.pl do 3 stycznia 2022 roku podając odpowiedni numer referencyjny konkursu
 8. Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do Prorektora ogłaszającego konkurs
  • Curriculum Vitae
  • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą – dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zmianami)
  • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych
  • Inne dokumenty określone przez komisję konkursową
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:
   “Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Warunki konkursu określone przez komisję konkursową

 1. Określenie kwalifikacji: zgodnie z wytycznymi Euraxess
  • R1 naukowiec nieposiadający stopnia doktora
  • R2 naukowiec ze stopniem doktora
  • R3 samodzielny naukowiec
  • R4 doświadczony samodzielny naukowiec

 2. Opis oferty pracy

  Oferta pracy skierowana jest do osób posiadających stopień doktora astronomii. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pracować w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne Wydziału Fizyki UAM. Zespół do którego prowadzona jest rekrutacja zajmuje się badaniami małych ciał Układu Słonecznego, sztucznych satelitów Ziemi oraz śmieci kosmicznych. W ramach zatrudnienia przewiduje się współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną. Zatrudnienie w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne to szansa na pracę w bardzo dobrym zespole naukowców, który zapewni wsparcie w zakresie naukowym, jak również dydaktycznym. Kandydat będzie prowadził zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 210h rocznie.

 3. Wymagania i kwalifikacje

  Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zmianami) oraz spełniające następujące wymagania:

  1. stopień naukowy doktora astronomii
  2. dorobek publikacyjny w dyscyplinie astronomia adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej
  3. wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność
  4. wysoka motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej
 4. Wymagania językowe
  1. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)
  2. znajomość języka polskiego lub deklaracja jego szybkiego opanowania pozwalającego na wypełnianie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych
 5. Wymagane doświadczenie badawcze, badawczo-dydaktyczne lub dydaktyczne

  Przy ocenie kandydata Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

  1. publikacje naukowe w najważniejszych międzynarodowych czasopismach naukowych w dyscyplinie astronomia
  2. kierowanie lub udział w projektach badawczych, szczególnie w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej
  3. staże naukowe lub zawodowe odbyte w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych
  4. uczestnictwo w konferencjach naukowych
  5. nagrody i wyróżnienia za działalność naukową
  6. współpraca naukowa w kraju i za granicą
  7. doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej
 6. Benefity
  • atmosfera szacunku i współpracy
  • wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
  • elastyczny czas pracy
  • możliwość pracy zdalnej
  • dofinansowanie nauki języków
  • dofinansowanie szkoleń i kursów
  • dodatkowe dni wolne na kształcenie
  • ubezpieczenia na życie
  • program emerytalny
  • fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
  • preferencyjne pożyczki
  • dodatkowe świadczenia socjalne
  • dofinansowanie wypoczynku
  • dofinansowanie wakacji dzieci
  • „13” pensja
  • stojaki na rowery
 7. Kryteria kwalifikacyjne
  1. publikacje naukowe w renomowanych czasopismach naukowych w dyscyplinie astronomia
  2. odbyte staże naukowe i zawodowe
  3. nagrody i wyróżnienia za działalność naukową, popularyzatorską i organizacyjną
  4. zdobyte certyfikaty
  5. udział w projektach podnoszących kompetencje w zakresie astronomii
  6. plany naukowe
  7. zainteresowania naukowe
  8. aktywność konferencyjna, udział w warsztatach, szkołach letnich, itp.
  9. doświadczenie dydaktyczne
  10. inne osiągnięcia

  W trakcie oceny komisja konkursowa może wziąć pod uwagę profil naukowy kandydata, w kontekście badań prowadzonych w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne Wydziału Fizyki UAM. Kandydat powinien mieć predyspozycje i wykazać gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu mechaniki nieba, astrodynamiki i astrofizyki na I. i II. stopniu studiów astronomii.

 8. Przebieg procesu wyboru
  1. Rozpoczęcie prac komisji konkursowej nie później niż 14 dni po upływie daty złożenia dokumentów.
  2. Ocena formalna złożonych wniosków.
  3. W przypadku braku wymaganych dokumentów,wezwanie do uzupełnienia dokumentacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.
  4. Wyłonienie kandydatów do etapu rozmów.
  5. Rozmowa z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
  6. Komisja ma prawo wystąpić o sporządzenie recenzji zewnętrznych dorobku kandydatów bądź poprosić kandydatów o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z możliwością ich oceny przez studentów.
  7. Inne
  8. Ogłoszenie wyników przez przewodniczącego komisji konkursowej oraz poinformowanie kandydatów o rozstrzygnięciu. Informacja zwierać będzie uzasadnienie oraz wskazanie mocnych i słabych stron kandydatów. Wraz z informacją kandydatom odesłane zostaną również złożone dokumenty
 9. Perspektywy rozwoju zawodowego

  Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie miała możliwość rozwoju zawodowego oraz naukowego. Dodatkową zaletą pracy w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne będzie możliwość wzięcia udziału w realizacji różnych projektów naukowych oraz zdobywanie stopni naukowych.

Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia
  26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.12.2021, AK