Konkurs na stanowisko Postdoc w Obserwatorium Astronomicznym UAM

wpis w: Bez kategorii | 0


UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

OGŁASZA

KONKURS

na stanowisko Postdoc

na Wydziale Fizyki w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne

Podstawowe informacje

 1. Dyscyplina naukowa: Astronomia – Planetologia
 2. Wymiar czasu pracy i liczba godzin pracy w tygodniu w zadaniowym systemie czasu pracy:
  Pełny etat, 40 godzin/tydzień w zadaniowym systemie czasu pracy
 3. Podstawa nawiązania stosunku pracy i przewidywany czas zatrudnienia:
  umowa o pracę na czas określony na 4 lata
 4. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1.04.2023
 5. Miejsce wykonywania pracy: Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Słoneczna 36, 60-286 Poznań
 6. Wynagrodzenie miesięczne: około 9 000,00 PLN brutto
 7. Termin, forma i miejsce złożenia aplikacji:
  Wnioski wysyłane elektronicznie do dagmara.oszkiewicz@amu.edu.pl. Termin składnia wniosków: 20.03.2023
 8. Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie kandydata do konkursu
  • Curriculum Vitae z listą publikacji (max. 5 stron A4)
  • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą – dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami)
  • Kontakt do 2 osób polecających
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:
   “Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Warunki konkursu określone przez komisję konkursową

 1. Określenie kwalifikacji: zgodnie z wytycznymi Euraxess

 2. Opis oferty pracy

  Instytut Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) zaprasza do aplikowania na stanowisko Postdoc do współpracy z dr Dagmarą Oszkiewicz i dr Przemysławem Bartczakiem nad projektem związanym z modelowaniem rotacji, kształtów i krzywych fazowych planetoid. Oferta pracy dotyczy stanowiska w ramach grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki (nr 2022/45/B/ST9/00267).

 3. Wymagania i kwalifikacje

  Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami) oraz spełniające następujące wymagania:

  1. Doktorat w dziedzinie astronomia, planetologia lub powiązanych dziedzinach
  2. Spełnienie formalnych wymogów dotyczących daty uzyskania stopnia naukowego doktora wymaganych przez Narodowe Centrum Nauki. Osoby nie posiadające stopnia naukowego doktora mogą składać wnioski pod warunkiem, że planowana data obrony to nie później niż 01.04.2023
  3. Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie planetologii (min. 2 publikacje w indeksowanych czasopismach o tematyce astronomicznej)
  4. Umiejętność wykonywania samodzielnych badań

  Dodatkowe punkty za doświadczenie w:

  1. Modelowaniu rotacji, kształtów oraz krzywych fazowych planetoid
  2. Obserwacjach fotometrycznych i spektroskopowych planetoid oraz redukcji danych
  3. Algorytmach z zakresu uczenia maszynowego
  4. Wykonywaniu obliczeń na dużych klastrach obliczeniowych
 4. Wymagania językowe
  • Język: angielski
  • Poziom: płynny
 5. Wymagane doświadczenie badawcze, badawczo-dydaktyczne lub dydaktyczne

  Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie planetologii (min. 2 publikacje w indeksowanych czasopismach z zakresu planetologii)

 6. Benefity
  • atmosfera szacunku i współpracy
  • wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
  • elastyczny czas pracy
  • możliwość pracy zdalnej (po uzyskaniu zgody Rektora lub Kanclerza)
  • dofinansowanie nauki języków
  • dofinansowanie szkoleń i kursów
  • dodatkowe dni wolne na kształcenie
  • ubezpieczenia na życie
  • program emerytalny
  • fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
  • preferencyjne pożyczki
  • dodatkowe świadczenia socjalne
  • dofinansowanie wypoczynku
  • dofinansowanie wakacji dzieci
  • „13” pensja

  (Lista benefitów jest wspólna dla wszystkich ofert pracy na UAM)

 7. Kryteria kwalifikacyjne
  1. Dopasowanie profilu naukowego kandydata do ogłoszenia
  2. Liczba, poziom naukowy publikacji naukowych kandydata
  3. Liczba, poziom naukowy wystąpień konferencyjnych kandydata
  4. Ocena na dyplomie
  5. Staże i udział w projektach badawczych
 8. Przebieg procesu wyboru
  1. Rozpoczęcie prac komisji konkursowej nie później niż 14 dni po upływie daty złożenia dokumentów.
  2. Ocena formalna złożonych wniosków.
  3. W przypadku braku wymaganych dokumentów,wezwanie do uzupełnienia dokumentacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.
  4. Wyłonienie kandydatów do etapu rozmów.
  5. Rozmowa z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
  6. Ogłoszenie wyników przez przewodniczącego komisji konkursowej oraz poinformowanie kandydatów o rozstrzygnięciu. Informacja zwierać będzie uzasadnienie oraz wskazanie mocnych i słabych stron kandydatów. Wraz z informacją kandydatom odesłane zostaną również złożone dokumenty
 9. Perspektywy rozwoju zawodowego
  1. Nadzór nad budowaniem profilu naukowego poprzez publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych
  2. Tworzenie sieci kontaktów naukowych poprzez pracę w wysoce współpracującym i międzynarodowym środowisku
  3. Nawiązywanie współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie
  4. Pomoc w pisaniu wniosków grantowych w projektach badawczych krajowych (np. NCN) i zagranicznych (np. MSCA)

Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia
  26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

18.01.2023, DO