Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Fizyki – Astronomia

wpis w: Aktualności | 0

PROREKTOR
KIERUJĄCY SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ
NAUK ŚCISŁYCH
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
OGŁASZA
KONKURS
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na Wydziale Fizyki

 

 1. Nr referencyjny konkursu: konkurs_43_Fiz_adiunkt_1_2020
 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat
 3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę
 4. Przewidywany czas zatrudnienia: nieokreślony

 1. Warunki konkursu określone przez komisję konkursową:
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 t.j. z późniejszymi zmianami) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  Osoby aplikujące powinny posiadać wyróżniające osiągnięcia naukowe, charakteryzować się samodzielnością naukową oraz ambicją w prowadzeniu badań naukowych na najwyższym światowym poziomie.

  Wymagania stawiane kandydatom:

  • stopień naukowy doktora astronomii lub nauk pokrewnych
  • bogaty dorobek publikacyjny w dyscyplinie astronomia adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej
  • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność
  • wysoka motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej

   
  Szczegółowe kryteria brane pod uwagę przez komisję konkursową:

  • publikacje naukowe w najważniejszych międzynarodowych czasopismach naukowych w dyscyplinie astronomia
  • publikacje naukowe, w których kandydat odegrał wiodąca rolę, w szczególności powstałe bez udziału promotora pracy doktorskiej
  • kierowanie projektami badawczymi uzyskanymi w ramach otwartych konkursów krajowych lub międzynarodowych
  • staże naukowe odbyte w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych
  • uczestnictwo w konferencjach naukowych
  • otrzymane patenty
  • nagrody i wyróżnienia za działalność naukową
  • współpraca naukowa w kraju i za granicą
  • osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej
  • plany naukowe

   
  W trakcie oceny komisja konkursowa może wziąć pod uwagę profil naukowy kandydata w kontekście badań prowadzonych na Wydziale Fizyki UAM. Kandydat powinien posiadać odpowiednie osiągnięcia i prowadzić badania w ramach dyscypliny astronomia. Kandydat oprócz działalności naukowej będzie również prowadził zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 210h rocznie. Kandydat powinien mieć predyspozycje i wykazać gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu astrofizyki obserwacyjnej i teoretycznej na I i II stopniu studiów astronomii. Przewidziane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4930 brutto/mies.

 3. Wymagane dokumenty:
  1. Zgłoszenie kandydata do konkursu;
  2. Curriculum Vitae;
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:
   “Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;
  4. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM: http://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/kadry-bhp-sprawy-socjalne-zwiazki-zawodowe/kadry/dzial-kadr-i-organizacji/formularze-i-wzory-dokumentow-dkio/kadry/kwestionariusze);
  5. dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
  6. informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;
  7. dwa listy rekomendacyjne przesłane bezpośrednio na adres: dziekfiz@amu.edu.pl;
  8. opis planów naukowych na najbliższe lata (do 2 stron).

 4. Dokumenty należy złożyć elektronicznie na adres: dziekfiz@amu.edu.pl do 31 sierpnia 2020 roku podając odpowiedni numer referencyjny konkursu.


Klauzula informacyjna RODO :
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

2020-07-31, AK